top of page

Algemene voorwaarden Nanny at home.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de samenwerking tussen de oppasaanvrager/opdrachtgever, oppas en Nanny at home, oppasservice

 

Artikel 2 Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nanny at home, oppasservice;Het oppasbureau dat een koppeling tracht te bewerkstelligen tussen oppas en oppasaanvrager voor de opvang en verzorging van kinderen bij de oppasaanvrager in huis.

Oppas; Een persoon, gescreend en geselecteerd door nanny at home, die tegen een vergoeding in de woning van de oppasaanvrager en in opdracht van de oppasaanvrager kinderen opvangt en verzorgd.

Oppasaanvrager; De ouder, voogd of verzorger van door de oppas op te vangen en te verzorgen kind(eren).

Overmacht; een niet aan Nanny at home toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, brute force attacks, stroom- of internetstoring) waardoor nakoming niet meer van Nanny at home kan worden gevergd. 

Schriftelijk; Via de website van Nanny at home per brief of per e-mail.

Aanvraag; De volledige en geldige schriftelijke invulling en verzending per e-mail of via whatsapp.

Koppeling; De door Nanny at home bevestigde bemiddeling tussen de oppas en de oppasaanvrager, tot stand gekomen via inspanningen van Nanny at home.

 

Algemeen

Nanny at home verricht deze bemiddeling als zelfstandig bedrijf, geheel naar eigen inzicht, in de vorm van een inspanningsverplichting. Nanny at home voert deze bemiddeling zo goed mogelijk uit, rekening houdend met het persoonlijke profiel van oppasaanvrager en van de oppas. Nanny at home houdt eerst een intakegesprek, dit kan persoonlijk en/of telefonisch. Nanny at home kan niet altijd een oppas garanderen.

 

De oppas valt onder de Regeling Dienstverlening aan Huis. Nanny at home heeft geen zeggenschap over de wijze waarop de oppas afspraken met de oppasaanvrager maakt en/of nakomt.

Voor zover er geen afwijkende, schriftelijke afspraken zijn gemaakt, gelden deze algemene voorwaarden tussen de oppasaanvrager, Nanny at home en de oppas.

Voordat Nanny at home contact met u opneemt, heeft u deze algemene voorwaarden geaccepteerd.

 

Artikel 3 Aanvraag

Voordat er een koppeling plaats vindt, dient oppasaanvrager het beschikking gestelde en daarvoor bestemde aanvraagformulier Nanny at home in te vullen en op te sturen naar info@nanny-at-home.nl

De oppasaanvrager en oppasser gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Annuleren

De oppasaanvrager kan de oppasdienst annuleren, dit kan kosteloos tot 24 uur voor de afgesproken tijd. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak worden 50% van de boekingskosten in rekening gebracht. Informeer Nanny at Home zo spoedig mogelijk over annuleringen, zodat wij de oppas tijdig kunnen informeren. De oppas heeft geen mogelijkheid tot annuleren, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, waarbij Nanny at Home een passende oplossing zal zoeken.

Bij de nanny op locatie: (o.a the wedding nanny, the hotel nanny, the travel nanny)

De opdrachtgever/ oppasaanvrager kan de boeking annuleren, dit kan kosteloos tot 7 dagen voor de afgesproken tijd. Bij annulering binnen 7 dagen voor de afspraak worden 50% van de boekingskosten in rekening gebracht.

 

Artikel 4 Oppasaanvraag en voorwaarden oppasaanvrager

Oppas:

A: Een oppas bemiddelt via een oppasaanvraag van Nanny at home staat open voor:

- Kinderen in de leeftijd van 12 weken tot en met 13 jaar.

- Verantwoordelijkheid voor maximaal 4 kinderen tegelijkertijd in het huis van de oppasaanvrager. Indien hier geen eigen kinderen van de ouder bij horen, moet dit aan Nanny at home kenbaar gemaakt worden.

- De oppas gaat akkoord met de gedragscode die door Nanny at home zijn opgesteld. De oppasser leest deze gedragsregels en handelt hierna. Wanneer de oppasser in strijd handelt met deze gedragsregels wordt er contact opgenomen.

 

Oppasaanvrager:

A: Zorgt dat de oppas en Nanny at home grondig op de hoogte zijn over alle bijzonderheden gerelateerd aan de gezondheid en welzijn van het (de) kind(eren). Dit is inclusief, maar niet gelimiteerd aan, medicijnschema’s, allergieën en alle andere gezondheid gerelateerde problemen van het (de) kind(eren).

B: Is aansprakelijk voor fouten begaan door de oppas indien de oppas handelde in de uitvoering van de opgedragen taak, tenzij de oppasaanvrager kan aantonen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de oppas. In dit laatste geval kan de oppasaanvrager de oppas aansprakelijk stellen. Wij raden zowel de oppasaanvrager als de oppas zelf ten zeerste aan om in bezit te zijn van een WA-verzekering.

C: Zorgt voor koffie, thee of fris voor de oppas. Indien de oppasdienst vóór 18.00 uur aanvangt en tot ná 19.00 uur duurt, zorgt de oppasaanvrager voor een (eenvoudige) warme maaltijd voor de oppas.

D: Stelt Nanny at home op de hoogte van de situatie wanneer er problemen zijn voorgekomen tijdens de werkzaamheden van de oppas.

 

Het is de oppasaanvrager en oppasser, tijdens uw lopende 'contract' met Nanny at home en gedurende een jaar daarna, niet toegestaan om buiten uw afspraken met, rechtstreeks een (bij Nanny at home aangesloten) oppas te benaderen of te contracteren. Als Nanny at home dat constateert bent u én een normale vergoeding aan Nanny at home verschuldigd én een boete van EUR 500,00 per geconstateerde overtreding van dit artikel.

 

Artikel 5 Tarieven

A: Nanny at home hanteert per oppasdienst bemiddelingskosten voor de selectie, service en het betrouwbare netwerk van de oppassers. Voor deze bemiddeling betaalt de oppasaanvrager €14,50 aan Nanny at home. Deze bemiddeling is van een duur van 12 uren. Indien de oppasser langer dan 12 uren achtereen gaat oppassen of indien er na deze 12 uren direct weer een boeking wordt gedaan, betaalt de oppasaanvrager weer €14,50 aan Nanny at Home. Deze aanvraag is weer 12 uur geldig.

B: Daarnaast betaalt de oppasaanvrager direct de oppas die bij het gezin komt oppassen. 

Het uurtarief vanaf €10,00 per uur. 

C: Buiten een straal van 10 km, brengen wij €0,33 per kilometer reiskostenvergoeding in rekening. (van adres oppas naar adres oppasaanvrager).

D. 50% van het overeengekomen totaalbedrag dient voorafgaand aan het event/bruiloft/feest betaald te worden tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

E. Voor extra diensten zoals een nanny op locatie hanteren we andere tarieven.

Artikel 6 Betaling koppeling

Na koppeling is de oppasaanvrager betaling verschuldigd aan Nanny at home van een bedrag ter hoogte van het totale bedrag. Betaling van dit bedrag verloopt middels een bankoverschrijving naar het bankrekeningnummer van Nanny at home. De gegevens van deze rekening worden na koppeling middels e-mail verstrekt aan de oppasaanvrager.

 

Artikel 7 Verzekeringen

De oppasaanvrager en de oppas zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) en ongevallen. Nanny at home raadt afsluiting van beide verzekeringen ten zeerste aan voor beide partijen.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

A: Nanny at home heeft enkel en alleen een bemiddelende rol en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet nakomen van afspraken gemaakt tussen oppas of oppasaanvrager en voor schade veroorzaakt door de oppas of oppasaanvrager. 

B: Nanny at home garandeert geen koppeling. Nanny at home is niet verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door het niet tot stand komen of door annulering van een koppeling.

C: Nanny at home is alleen aansprakelijk voor directe schade, waarbij sprake is van opzet, schuld of roekeloosheid van Nanny at home. Nanny at home is dus nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

D: Nanny at home is niet aansprakelijk voor het al dan niet van toepassing zijn van de Regeling Dienstverlening aan Huis en de gevolgen daarvan. Dat speelt zich af tussen oppasaanvrager en de oppas onderling.

E: Nanny at home is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.

F: De totale aansprakelijkheid van Nanny at home omvat in geen geval meer dan de bemiddelingsvergoeding die Nanny at home met u is overeengekomen.

 

 

Artikel 9 Geheimhouding & Bescherming persoonsgegevens

A: Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de dienstverlening van Nanny at home of uit enige andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

B: Partijen komen hierbij overeen over en weer uiterst zorgvuldig om te gaan met gevoelige en/of persoonsgegevens van de oppasaanvrager, de oppas en de bedrijfsinformatie van Nanny at home.

C:Nanny at home hanteert strikte geheimhouding ten aanzien van gevoelige en/of persoonsgegevens van u en uw kinderen, tenzij het bruikbare informatie voor de oppas betreft of informatie die al openbaar is.

D: Nanny at home laat de oppas een geheimhoudingsverklaring tekenen. 

 

Artikel 12 Klachtenprocedure

Klachten aangaande de dienstverlening van Nanny at home kunnen schriftelijk ingebracht worden bij Nanny at home. Deze klachten dienen betrekking te hebben op de bemiddeling van Nanny at home.

Klachten over een oppas dient de oppasaanvrager met de oppas te bespreken en op te lossen. Wel kan de oppasaanvrager deze klachten ook melden aan Nanny at home zodat Nanny at home zich, door middel van bemiddeling, kan inspannen om tot een goede oplossing te komen. Bij herhaalde, terechte klachten over een oppas zal Nanny at home de bemiddeling met deze oppas beëindigen.

De oppasaanvrager dient Nanny at home een redelijke termijn te geven om de klacht te onderzoeken of te herstellen.
Klachten over Nanny at home en/of de oppas schorten uw betalingsverplichting niet op.
Nanny at home valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt. 

Artikel 13 Uitschrijven

Als de oppasaanvrager kan zich uitschrijven. Dit kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar info@nanny-at-home.nl. Vermeld in de e-mail je naam, contactgegevens, en indien mogelijk, de reden van uitschrijving. Dit helpt ons om onze diensten te verbeteren. Na uitschrijving ontvangt je een bevestiging en zullen je gegevens volgens onze privacy richtlijnen worden behandeld.

 

Artikel 14 Wijziging algemene voorwaarden

Nanny at home is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

bottom of page